Η νόθευση εγγράφων μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, συνηθέστερος των οποίων είναι η προσθήκη γραμμάτων, αριθμών, λέξεων ή και ολόκληρων προτάσεων στο αρχικό κείμενο. Η σύγκριση της μελάνης που χρησιμοποιήθηκε για το αρχικό κείμενο σε σχέση με αυτήν που χρησιμοποιήθηκε για το κείμενο του οποίου η γνησιότητα αμφισβητείται, μπορεί να γίνει με μια σειρά από χημικές εξετάσεις. Στην βιβλιογραφία της επιστήμης της δικαστικής γραφολογίας και εξέτασης εγγράφων υπάρχει μία πλειάδα διαφορετικών μεθόδων ανάλυσης μελάνης. Η ανάλυση μελάνης παρέχει την δυνατότητα να διαπιστωθεί εάν μία συγκεκριμένη εγγραφή έχει γίνει με ένα συγκεκριμένο είδος μελάνης. Επίσης, μπορεί να διαγνωσθεί εάν δύο ή περισσότερες εγγραφές στο ίδιο ή σε διαφορετικό κείμενο δημιουργήθηκαν από την ίδια ή διαφορετική μελάνη.

Συνεπώς, τυχόν προσθήκες σε έγγραφα, οι οποίες δημιουργήθηκαν με διαφορετική μελάνη σε σχέση με το υπόλοιπο κέιμενο, μπορούν να ανιχνευθούν.